สมาชิกควรรู้


ผู้มีสิทธิ์รับมอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตตามลำดับ

1. ผู้รับโอนประโยชน์
2. ทายาทตามลำดับ ดังนี้
- คู่สมรส
- บุตรของผู้ตาย
- บิดา มารดาของผู้ตาย
- ผู้จัดการศพ

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตราพิเศษ

สหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารออมสินในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
ในอัตราพิเศษ ซึ่งธนาคารออมสิน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

- ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินในอัตราพิเศษ ในอัตราพันละ 0.50 บาทต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 500.- บาท
- ค่าใช้สายระบบ ONLINE ครั้งละ 20.-บาท กรณีฝากต่างเขตพื้นที่ ONLINE

กองทุนสวัสดิการสมาชิก

กรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
ครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี
สหกรณ์จ่ายเงินให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี คนละ 5,000 บาท
และจ่ายเพิ่มให้อีกคนละ 5,000 บาท เมื่อเป็นสมาชิกครบ 30 ปี ครั้งหนึ่ง 35 ปี ครั้งหนึ่งและ 40 ปี อีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อสหกรณ์

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

Web Design & Development By Nanopsachon