สมาชิกควรรู้


ค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตราพิเศษ

สหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารออมสินในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
ในอัตราพิเศษ ซึ่งธนาคารออมสิน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

- ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินในอัตราพิเศษ ในอัตราพันละ 0.50 บาทต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน
ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 500.- บาท
- ค่าใช้สายระบบ ONLINE ครั้งละ 20.-บาท กรณีฝากต่างเขตพื้นที่ ONLINEหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน

1.ประเภทออมทรัพย์1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100.00 บาท ถอนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องคงเงินฝากไว้ไม่ต่ำกว่า 100.00 บาท
1.2 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
1.3 การลงรับดอกเบี้ยจะลงรับ 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน , 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ,1 กันยายน และ 1 มกราคม ของปีถัดไป
1.4 ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

2. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาทขึ้นไป ผู้ฝากสามารถฝากวันละกี่ครั้ง ก็ได้ตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนดเป็นครั้งๆ ไป
2.2 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
2.3 การลงรับดอกเบี้ยจะลงรับ 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน , 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ,1 กันยายน และ 1 มกราคม ของปีถัดไป
2.4 ผู้ฝากต้องคงเงินฝากไว้ในบัญชีจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการลงรับดอกเบี้ย โดยสามารถ ถอนเงินต้นได้บางส่วนได้ในระหว่างวันที่ 1 - 7 ของเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน และเดือนมกราคมของทุกปี
(1) สามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้หลังจากการลงรับดอกเบี้ย โดยเงินต้นคงเหลืออยู่ในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100,000.00 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(2) การถอนเงินฝากนอกเหนือจาก ข้อ 2.4 และ ข้อ 2.4 (1) ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หลังวันที่ 7 ของเดือนที่ลงรับดอกเบี้ยจนถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยคราวถัดไป สหกรณ์ จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ถอนและเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์
2.5. ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

3.การฝากเงินโดยวิธีหักเงินเดือนและเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 แบบรายเดือน
3.1 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
3.2 สมาชิกแจ้งความจำนงให้หักเงินเข้าบัญชีเงินฝาก พร้อมลงลายมือชื่อตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
3.3 สหกรณ์จะฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามจำนวนเงินที่แจ้งความจำนงเท่ากันทุกเดือนหลังจากที่สหกรณ์ได้รับการหักเงินเดือนพนักงานหรือเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 เรียบร้อยแล้ว
3.4 ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาวีธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

ตัวอย่าง ฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวน 100,000.00 บาท วันที่ 1 กันยายน 25xx
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ลงรับดอกเบี้ยวันที่ 1 มกราคม 25xx จะได้รับดอกเบี้ย 1,086.30 บาท
เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวัน/365
100,000 X 3.25/100 X 122/365 = 1086.30 บาทติดต่อสหกรณ์

pin_drop
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268 , 089-896-5028 , 098-853-1789
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6 , 089-8965032 ,
062-6095515 , 0982851059, 063-0245515 , 093-3293955 , 0898965023 , 0630235515
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267 , 081-350-5463
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

ตู้ ป.ณ.205 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจำกัด (ตึก 5 ชั้น 1 ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
(คลิกเพื่อดูแผนที่)

Web Design & Development By Nanopsachon