สวัสดิการ


ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

- เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
- ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบวินาศภัย

วินาศภัยได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร ที่พักอาศัยดังกล่าว

- มีระยะเวลาเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- ยื่นคำร้องตามแบบ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ประสบวินาศภัย โดยผู้บังคับบัญชารับรองยกเว้นสมาชิกที่เป็นพนักงานบำนาญ หรือสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- จ่ายเงินช่วยเหลือ รายละไม่เกิน 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเสียหาย

กองทุนสวัสดิการสมาชิก

กรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
ครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี
สหกรณ์จ่ายเงินให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี คนละ 5,000 บาท
และจ่ายเพิ่มให้อีกคนละ 5,000 บาท เมื่อเป็นสมาชิกครบ 30 ปี ครั้งหนึ่ง 35 ปี ครั้งหนึ่งและ 40 ปี อีกครั้งหนึ่ง

ติดต่อสหกรณ์

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

Web Design & Development By Nanopsachon