คณะกรรมการเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน


นายเจนจัด พลไพรินทร์
ประธาน

นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ

นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ

นายสุรพล จันทรท่าจีน
กรรมการ

นายณโรจน์ ทองยั่งยืน
กรรมการเละเลขานุการ

ติดต่อสหกรณ์

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

Web Design & Development By Nanopsachon