คณะกรรมการอำนวยการ


นายสรศักดิ์ พุทธรักษา
ประธานกรรมการนายเจนจัด พลไพรินทร์
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก

นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสหกรณ์

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

Web Design & Development By Nanopsachon