รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


1.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

2.เกียรติบัตรสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2548-2549

3.เกียรติบัตรธรรมาภิบาลดีเลิศ

4.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ

5.สุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม

6.เกียรติบัตรผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ติดต่อสหกรณ์

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

Web Design & Development By Nanopsachon