เกี่ยวกับสหกรณ์

องค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันโดยการลงทุนร่วมกันหรือเรียกว่า “หุ้น” และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์มีการจัดการร่วมกันภายในสหกรณ์โดยการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของสมาชิกด้วยกันเองและสมาชิกกับบุคคลภายนอกในราคาที่เป็นธรรมอีกทั้งสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้น ที่ถืออยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยและความเสมอภาค ทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายของสหกรณ์ด้วย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้าเป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ

คุณค่าของสหกรณ์

คุณค่าของสหกรณ์ คือ การช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์จะต้องมีความเชื่อมั่น ในความสุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์

ความเชื่อร่วมกันของสมาชิกว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ
จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ์

แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยหลักการ ที่สำคัญ 7 ประการ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

สหกรณ์เป็นของสมาชิก สหกรณ์มีการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ โดยการใช้สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ

"บริหารงานด้วยความโปร่งใส...คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ"
ติดต่อสหกรณ์

phone

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267

ไปรษณีย์

สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

Web Design & Development By Nanopsachon