ข้อมูลสหกรณ์

ข้อมูลสหกรณ์


ความหมายของสหกรณ์


สหกรณ์ คือ องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์โคนม, (กฎ) คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์.
หมายเหตุ จากหนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐
 
อุดมการณ์สหกรณ์
ความเชื่อร่วมกันของสมาชิกว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ
จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม
 
หลักการสหกรณ์
แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยหลักการ ที่สำคัญ 7 ประการ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน           ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ
 
คุณค่าของสหกรณ์
คุณค่าของสหกรณ์ คือ การช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์จะต้องมีความเชื่อมั่น ในความสุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์
 
สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์เป็นของสมาชิก สหกรณ์มีการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ โดยการใช้สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ
 
คำขวัญสหกรณ์ “ “สหกรณ์ก้าวไกล พร้อมรับใช้สมาชิก”UploadImage