สินเชื่อสหกรณ์

สินเชื่อสหกรณ์


 

หลักเกณฑ์กู้ฉุกเฉิน
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวนคนละไม่เกิน 5 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ผ่อนชำระ 12 งวด ดังนี้ (ทั้งนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562)
 1. ต้องมีเงินเดือนหลังหักเงินกู้ทุกประเภทแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 40%   ของเงินเดือน  หรือไม่ต่ำกว่า 5,000.00 บาท 
 2. ผู้กู้ต้องใช้คำขอกู้ฉบับจริงและต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ลงนาม พร้อมเอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้ครบถ้วน
- สำเนาใบเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)

 

หลักเกณฑ์เงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบ
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมทบมีจำนวนคนละไม่เกิน 15,000.- บาทหรือ ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า
 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก วงเงิน งวดชำระ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 10,000.- บาท 6
  วงเงิน  10,001 – 15,000.- บาท 10
 1. ต้องมีเงินเดือนหลังหักเงินกู้ทุกประเภทแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 40%   ของเงินเดือน  หรือไม่ต่ำกว่า 5,000.00 บาท  การค้ำประกันเงินกู้สำหรับสมาชิกสมทบต้องมีหลักประกัน  ดังนี้
- ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นพนักงานธนาคารออมสินและสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- สมุดเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ จำนวนร้อยละ 90 ของสมุดเงินฝากฯ
 1. ผู้กู้ต้องใช้คำขอกู้ฉบับจริงและต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ลงนาม พร้อมเอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้ครบถ้วน
- สำเนาใบเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
 1. เงินกู้ประเภทสามัญเมื่อรวมทุกประเภทแล้ว วงเงินไม่เกิน  3,500,000.00.-บาท  ซึ่งมีรายละเอียด   ดังนี้ (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จำนวนเท่า วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) งวดชำระ
 6  เดือน – ไม่ถึง 5 ปี 40 1,500,000.- 144
 5  ปี – ไม่ถึง 10 ปี 60 2,500,000.- 144
20 ปีขึ้นไป - 3,500,000.- 180
 
 1. เงินเดือนหลังหักเงินกู้ทุกประเภทแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 40%   ของเงินเดือน  หรือไม่ต่ำกว่า 5,000.00 บาท 
 2. การค้ำประกันเงินกู้สามัญ ดังนี้.
3.1   สมุดเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์  ไม่เกินร้อยละ 95  ของยอดเงินฝากคงเหลือ
3.2   การค้ำประกันโดยสมาชิกที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้ค้ำประกันได้ในวงเงินกู้ไม่เกิน
3,000,000.- บาท หรือรวมวงเงินค้ำประกันเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน3,500,000.- บาท ดังนี้
 • เป็นสมาชิก 6 เดือน ไม่ถึง 10 ปี    ค้ำประกันได้ไม่เกิน 30 เท่า ของเงินได้รายเดือน
 • เป็นสมาชิก 10 ปี  ขึ้นไป ค้ำประกันได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินได้รายเดือน
 • กรณีตำแหน่งค้ำประกันตนเองจะต้องเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปและดำรงตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่า ค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน 30 เท่า
  ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000.- บาท
- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน 30 เท่า
  ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000.- บาท
 • กรณีผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานบำนาญสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันเกษียณอายุและอายุต้องไม่เกิน 72 ปี เงินบำนาญคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือ 5,000.- บาท และต้องมีพนักงานธนาคารออมสินที่คงปฏิบัติงานอยู่เป็นสมาชิกสหกรณ์ค้ำประกันร่วมด้วย

 เงื่อนไขการค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เป็นสมาชิก 6 เดือน ไม่ถึง 10 ปี ค้ำประกันได้ไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือน
- เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป ค้ำประกันได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินเดือน
- เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท
- กรณีผู้ค้ำประกันรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถค้ำประกันได้ถึงอายุ 60 ปี
- กรณีผู้กู้เป็นพนักงานบำนาญ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานเป็นผู้ค้ำประกัน และสามารถค้ำประกันร่วมกับพนักงานบำนาญได้ แต่ทั้งนี้ต้องอายุไม่เกิน 75 ปี 
 
 ผู้กู้ต้องใช้คำขอกู้ฉบับจริงและต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ลงนาม พร้อมเอกสารผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้ครบถ้วน
      -  สำเนาใบเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
-  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)
-  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
                        - กรณีผู้กู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 • หนังสือยินยอมค้ำประกันเงินกู้ (สก.4) โดยจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์พร้อมพยานลงนาม   ให้ครบถ้วน
 • ใบขอขอสละสิทธิการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีมีภาระหนี้สิน 
 • ใบแจ้งความประสงค์ขอแยกเช็คที่ได้รับจากเงินกองทุนฯ
 • ใบขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับจากธนาคารออมสิน และหรือเงินสงเคราะห์กรณีพ้นหน้าที่
 
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับอดีตพนักงาน (กู้ได้เฉพาะกรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้น)
 1. จำนวนเงินกู้คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้กู้ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 1,000.000.-บาท ส่งชำระไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 2. สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ และจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 3 เท่าของเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินงวดชำระรายเดือนได้อย่างเพียงพอ เมื่อสหกรณ์หักเงินแล้วจะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 งวด ตามเงื่อนไข
 3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
 4. กรณีใช้หุ้นค้ำประกัน ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ
 1. เงินกู้ประเภทพิเศษ วงเงินไม่เกิน  12,500,000.00.-บาท  
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 3. ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 30 ปี (360 งวด)
 4. วงเงินกู้ไม่เกินหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 5. หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน ได้แก่
 • ที่ดิน
 • ที่ดินและอาคาร
 • อาคารชุด
 • สมุดเงินฝากออมทรัพย์
 1. เอกสารประกอบการขอกู้ ประกอบด้วย
 • สำเนาสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส
     / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ได้เป็นของผู้กู้จะต้องแนบเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิในหลักประกัน
ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส
/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส / สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส และหนังสือยินยอม
ให้นำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์
-  แบบประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกัน
กรณีสมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ สิ้นปีงบประมาณ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ฯ    ในปีนั้น (ยกเว้นสินเชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ)
 
เงินเฉลี่ยคืน
หมายถึง เงินที่สหกรณ์ฯ คิดคำนวณเฉลี่ยจากดอกเบี้ยที่สมาชิกชำระให้สหกรณ์ฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.     โดยสหกรณ์ฯ จะจัดสรรเป็นอัตราร้อยละเท่าไร่? จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นแต่ละปีไป
วิธีการคิดเงินเฉลี่ยคืน
ให้นำยอดเงิน ดอกเบี้ยสะสมมาคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เช่น ยอดดอกเบี้ย  สะสม = 15,000.00 บาท สมมติว่าที่ประชุมใหญ่อนุมัติเงินเฉลี่ยคืน 4.35% เงินเฉลี่ยคืนที่จะได้รับ
UploadImage