สวัสดิการ

สวัสดิการ

โดย admin
 วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 13:33 น.
 14180

สวัสดิการ


ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

- เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
- ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบวินาศภัย

วินาศภัยได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร ที่พักอาศัยดังกล่าว

- มีระยะเวลาเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- ยื่นคำร้องตามแบบ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ประสบวินาศภัย โดยผู้บังคับบัญชารับรองยกเว้นสมาชิกที่เป็นพนักงานบำนาญ หรือสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- จ่ายเงินช่วยเหลือ รายละไม่เกิน 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความเสียหาย

กองทุนสวัสดิการสมาชิก

กรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกต่อเนื่อง

ผู้ที่เป็นสมาชิก ครบ 25 ปี จะได้รับทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน 5,000.- บาท
ผู้ที่เป็นสมาชิก ครบ 30 ปี จะได้รับทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน 6,000.- บาท
ผู้ที่เป็นสมาชิก ครบ 35 ปี จะได้รับทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน 7,000.- บาท
ผู้ที่เป็นสมาชิก ครบ 40 ปี จะได้รับทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวน 10,000.- บาท

UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage

ข่าวล่าสุด