เงินฝาก

เงินฝาก

โดย admin
 วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 13:24 น.
 13944
หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน

1.ประเภทออมทรัพย์

 

1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100.00 บาท ถอนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องคงเงินฝากไว้ไม่ต่ำกว่า 100.00 บาท
1.2 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
1.3 การลงรับดอกเบี้ยจะลงรับ 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน , 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ,1 กันยายน และ 1 มกราคม ของปีถัดไป
1.4 ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
 

2. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

2.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาทขึ้นไป ผู้ฝากสามารถฝากวันละกี่ครั้ง ก็ได้ตามวงเงินที่สหกรณ์กำหนดเป็นครั้งๆ ไป
2.2 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์
2.3 การลงรับดอกเบี้ยจะลงรับ 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน , 31 สิงหาคม และ 31 ธันวาคม และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ,1 กันยายน และ 1 มกราคม ของปีถัดไป
2.4 ผู้ฝากต้องคงเงินฝากไว้ในบัญชีจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการลงรับดอกเบี้ย โดยสามารถ ถอนเงินต้นได้บางส่วนได้ในระหว่างวันที่ 1 - 7 ของเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน และเดือนมกราคมของทุกปี
(1) สามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้หลังจากการลงรับดอกเบี้ย โดยเงินต้นคงเหลืออยู่ในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100,000.00 บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(2) การถอนเงินฝากนอกเหนือจาก ข้อ 2.4 และ ข้อ 2.4 (1) ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หลังวันที่ 7 ของเดือนที่ลงรับดอกเบี้ยจนถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยคราวถัดไป สหกรณ์ จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ถอนและเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์
2.5. ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
 

3.การฝากเงินโดยวิธีหักเงินเดือน

 

และเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 แบบรายเดือน
3.1 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 หรือ ข้อ 2
3.2 สมาชิกแจ้งความจำนงให้หักเงินเข้าบัญชีเงินฝาก พร้อมลงลายมือชื่อตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
3.3 สหกรณ์จะฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามจำนวนเงินที่แจ้งความจำนงเท่ากันทุกเดือนหลังจากที่สหกรณ์ได้รับการหักเงินเดือนพนักงานหรือเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 เรียบร้อยแล้ว
3.4 ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

 

วีธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

ตัวอย่าง ฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวน 100,000.00 บาท วันที่ 1 กันยายน 25xx
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี ลงรับดอกเบี้ยวันที่ 1 มกราคม 25xx จะได้รับดอกเบี้ย 1,086.30 บาท
เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวัน/365
100,000 X 3.25/100 X 122/365 = 1086.30 บาท 

UploadImage

ข่าวล่าสุด