ข่าวประกาศอื่นๆ

ประกาศสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 10 ธ.ค. 2561 เวลา 10:00 น.
 13962
 
UploadImage

UploadImage

==============================================================
UploadImage
==============================================================
พระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562 
 
และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 
สามารถอ่านได้ที่

 

- พระราชบัญญัติสหกรณ์ (คลิกเพื่ออ่าน)

- ตารางเปรียบเทียบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (คลิกเพื่ออ่าน)


==============================================================

UploadImage

UploadImageUploadImageข่าวล่าสุด