แสดง #
ชื่อ ฮิต
ประกาศ...ยกเลิกระเบียบเงินกู้ที่ใช้เงินทุนประเดิมค้ำประกัน 562
หลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมมา เมื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน!!! 391
เรื่องควรรู้ 407
รายชื่อสมาชิกครบ 25 ปี เเละ 30 ปี 405
ประกาศ...ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 251
ประกาศ...ผลคะแนนการเลือกตั้ง 279
Download ใบสมัครสมาชิกสมทบ 332
รายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 (6/1/57) 311
จุลสาร ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2556 263
วันหยุดทำการ ประจำปี 2557 283
ข่าวสารสหกรณ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556 269
ตารางค่าเบี้ยประกันภัย 305
ระเบียบกองทุนสวัสดิการ 278
ประกาศ...ปรับราคาค่าก่อสร้างอาคาร 286
ประกาศ...เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 386
เงินฝากออมทรัพย์ 349
ระเบียบว่าด้วยการฝากเงินออมทรัพย์ 352
อัตราค่าหุ้น 352
การวิเคราะห์สินเชื่อ 12983
ขอหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลสมาชิก 305
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 276
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบโปรเเกรม 23/05/2557 238
รายชื่อสมาชิกครบ 25 ปี เเละ 30 ปี 328
ระเบียบว่าด้วยการฝากเงินออมทรัพย์ 289
ประกาศ เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 233
ระเบียบกองทุนสวัสดิการ 228
ระเบียบกองทุนสวัสดิการ 240
ตารางค่าเบี้ยประกันภัย 269
วันหยุดทำการ ประจำปี 2557 232
รายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 (6/1/57) 227
อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน 17950

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267