แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 GSB-Coop 604
ขั้นตอนการยืนยันยอดหุ้น-หนี้-เงินฝาก GSB-Coop 659
พิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ GSB-Coop 767
โครงการ ออมทรัพย์พิเศษ 339วัน GSB-Coop 851
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 946
ประกาศ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง GSB-Coop 1381
หนังสือรับรอง ผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 GSB-Coop 987
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก และทอดกฐิน GSB-Coop 1063
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 1050
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 653
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างของสหกรณ์ GSB-Coop 897
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ GSB-Coop 1037
ประกาศ วันสอบข้อเขียน GSB-Coop 634
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน GSB-Coop 725
ประกาศ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปี 2559 GSB-Coop 667
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าง GSB-Coop 727
ประกาศ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา GSB-Coop 4480
แจ้งรายชื่อ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ GSB-Coop 556
ประกาศ ว่าจ้างทำหนังสือรายงาน ประจำปี 2558 GSB-Coop 690
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ GSB-Coop 3401
แจ้งสมาชิกสหกรณ์ ที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และไม่ได้แจ้งรายละเอียด GSB-Coop 1767
ประกาศ เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน GSB-Coop 916
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2557 GSB-Coop 768
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่หมดวาระ GSB-Coop 530
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกมส์ชิงรางวัล "ประจำเดือนกันยายน" GSB-Coop 510
ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ GSB-Coop 631
ข่าว มิถุนายน 2557 GSB-Coop 667
เลื่อนสัมมนาสมาชิกใหม่รุ่นที่ 1 GSB-Coop 706
ประกาศ...ยกเลิกระเบียบเงินกู้ที่ใช้เงินทุนประเดิมค้ำประกัน GSB-Coop 722
หลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมมา เมื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน!!! GSB-Coop 526

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267