แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง GSB-Coop 1222
หนังสือรับรอง ผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 GSB-Coop 791
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก และทอดกฐิน GSB-Coop 905
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 884
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 479
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างของสหกรณ์ GSB-Coop 736
รายชื่อพนักงานเกษียณอายุที่ยังไม่ได้รับสลากออมสิน GSB-Coop 2078
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ GSB-Coop 909
ประกาศ วันสอบข้อเขียน GSB-Coop 522
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน GSB-Coop 618
ประกาศ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปี 2559 GSB-Coop 531
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าง GSB-Coop 608
ประกาศ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา GSB-Coop 3695
แจ้งรายชื่อ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ GSB-Coop 423
ประกาศ ว่าจ้างทำหนังสือรายงาน ประจำปี 2558 GSB-Coop 552
คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ GSB-Coop 2701
แจ้งสมาชิกสหกรณ์ ที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และไม่ได้แจ้งรายละเอียด GSB-Coop 1639
ประกาศ เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน GSB-Coop 807
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2557 GSB-Coop 646
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่หมดวาระ GSB-Coop 425
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกมส์ชิงรางวัล "ประจำเดือนกันยายน" GSB-Coop 396
จุลสาร ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 57 GSB-Coop 468
ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ GSB-Coop 514
ข่าว มิถุนายน 2557 GSB-Coop 551
เลื่อนสัมมนาสมาชิกใหม่รุ่นที่ 1 GSB-Coop 598
ประกาศ...ยกเลิกระเบียบเงินกู้ที่ใช้เงินทุนประเดิมค้ำประกัน GSB-Coop 602
หลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมมา เมื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน!!! GSB-Coop 425
เรื่องควรรู้ GSB-Coop 450
รายชื่อสมาชิกครบ 25 ปี เเละ 30 ปี GSB-Coop 438
ประกาศ...ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 283

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267