แสดง #
ชื่อ ฮิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 86
กำหนดการ "โครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา" 8-9 ก.ค. 60 86
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 128
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโดยใช้สมุดค้ำประกัน 173
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 315
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง ประจำปี 2560 229
ประกาศ แจ้งสมาชิกสมทบ 374
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน (เพิ่มเติม) 301
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการดำเนินการ 258
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 236
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 184
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 159
ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการดำเนินการ 163
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 179
ประกาศ รับสมัครประธาน และกรรมการดำเนินการ 175
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นวาระ 173
ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงาน 169
ประกาศ ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 157
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างสหกรณ์ 228
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งลูกจ้าง 248
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างของสหกรณ์ 257
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 353
ขั้นตอนการยืนยันยอดหุ้น-หนี้-เงินฝาก 391
พิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ 489
โครงการ ออมทรัพย์พิเศษ 339วัน 561
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 688
ประกาศ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 1099
หนังสือรับรอง ผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 631
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก และทอดกฐิน 804
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 793
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 414
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างของสหกรณ์ 668
รายชื่อพนักงานเกษียณอายุที่ยังไม่ได้รับสลากออมสิน 1713
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 854
ประกาศ วันสอบข้อเขียน 461
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 564
ประกาศ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปี 2559 469
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าง 546
ประกาศ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา 3289
แจ้งรายชื่อ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ 362
ประกาศ ว่าจ้างทำหนังสือรายงาน ประจำปี 2558 485
แจ้งสมาชิกสหกรณ์ ที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และไม่ได้แจ้งรายละเอียด 1499
ประกาศ เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 765
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2557 587
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่หมดวาระ 382
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกมส์ชิงรางวัล "ประจำเดือนกันยายน" 343
จุลสาร ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 57 418
ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 459
ข่าว มิถุนายน 2557 501
เลื่อนสัมมนาสมาชิกใหม่รุ่นที่ 1 535

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267