แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 Webmaster GSB-Coop 104
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือก ประจำปี 2561 Webmaster GSB-Coop 96
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง GSB-Coop 1139
กำหนดการ "โครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา" 8-9 ก.ค. 60 GSB-Coop 221
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 GSB-Coop 369
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโดยใช้สมุดค้ำประกัน GSB-Coop 365
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 GSB-Coop 435
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง ประจำปี 2560 GSB-Coop 272
ประกาศ แจ้งสมาชิกสมทบ GSB-Coop 425
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน (เพิ่มเติม) GSB-Coop 343
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 300
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 271
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 223
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 190
ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 202
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 224
ประกาศ รับสมัครประธาน และกรรมการดำเนินการ GSB-Coop 211
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นวาระ GSB-Coop 218
ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงาน GSB-Coop 213
ประกาศ ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 GSB-Coop 193
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างสหกรณ์ GSB-Coop 266
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งลูกจ้าง GSB-Coop 280
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างของสหกรณ์ GSB-Coop 290
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 GSB-Coop 389
ขั้นตอนการยืนยันยอดหุ้น-หนี้-เงินฝาก GSB-Coop 445
พิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ GSB-Coop 532
โครงการ ออมทรัพย์พิเศษ 339วัน GSB-Coop 622
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ GSB-Coop 748
ประกาศ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง GSB-Coop 1152
หนังสือรับรอง ผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 GSB-Coop 704

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267