แสดง #
ชื่อ ฮิต
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโดยใช้สมุดค้ำประกัน 80
ปิดโครงการออมเพื่อรัก 349 วัน 103
ประกาศ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2560 230
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 253
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง ประจำปี 2560 193
ประกาศ แจ้งสมาชิกสมทบ 338
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน (เพิ่มเติม) 270
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมกรรมการดำเนินการ 227
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 209
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 157
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 132
ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการดำเนินการ 139
ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 152
ประกาศ รับสมัครประธาน และกรรมการดำเนินการ 150
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่พ้นวาระ 148
ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยงาน 140
ประกาศ ว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 123
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างสหกรณ์ 200
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งลูกจ้าง 210
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างของสหกรณ์ 228
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 325
ขั้นตอนการยืนยันยอดหุ้น-หนี้-เงินฝาก 364
พิเศษสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ 454
โครงการ ออมทรัพย์พิเศษ 339วัน 533
ประกาศ ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 657
ประกาศ รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 1070
หนังสือรับรอง ผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 601
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก และทอดกฐิน 775
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 767
ประกาศ รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 388
ประกาศ ผลการทดสอบลูกจ้างของสหกรณ์ 642
รายชื่อพนักงานเกษียณอายุที่ยังไม่ได้รับสลากออมสิน 1643
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 826
ประกาศ วันสอบข้อเขียน 432
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 536
ประกาศ การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ปี 2559 441
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าง 521
ประกาศ รับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา 3211
แจ้งรายชื่อ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ 335
ประกาศ ว่าจ้างทำหนังสือรายงาน ประจำปี 2558 464
แจ้งสมาชิกสหกรณ์ ที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และไม่ได้แจ้งรายละเอียด 1441
ประกาศ เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 742
ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปี 2557 550
ประกาศ รายชื่อกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่หมดวาระ 359
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกมส์ชิงรางวัล "ประจำเดือนกันยายน" 307
จุลสาร ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 57 360
ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 393
ข่าว มิถุนายน 2557 433
เลื่อนสัมมนาสมาชิกใหม่รุ่นที่ 1 469
ประกาศ...ยกเลิกระเบียบเงินกู้ที่ใช้เงินทุนประเดิมค้ำประกัน 535

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพท์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267