สมาชิกควรรู้

ผู้มีสิทธิ์รับมอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตตามลำดับ

—1. ผู้รับโอนประโยชน์
—2. ทายาทตามลำดับ ดังนี้
        - คู่สมรส
        - บุตรของผู้ตาย
        - บิดา มารดาของผู้ตาย
        - ผู้จัดการศพ
 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตราพิเศษ

—สหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารออมสินในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์    ในอัตราพิเศษ 
ซึ่งธนาคารออมสิน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

โดย…

  - ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินในอัตราพิเศษ  ในอัตราพันละ 0.50 บาทต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 500.- บาท

  - ค่าใช้สายระบบ ONLINE ครั้งละ 20.-บาท  กรณีฝากต่างเขตพื้นที่ ONLINE

 

 

 

 

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน

050011283574

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267