สินเชื่อ

เงินกู้ฉุกเฉิน
กู้ได้ 5 เท่าของเดือน ไม่เกิน 500,000 บาท

วงเงินกู้และการส่งชำระ
 - ผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน

 

เอกสารประกอบการขอกู้
1. สำเนาสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน


เงินกู้สามัญทั่วไป
 วงเงินกู้ : เงินกู้ประเภทสามัญ..เมื่อรวมกันแล้ว   ไม่เกิน  3,000,000.00 บาท
 สิทธิ์การกู้ : 

 ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนชำระสูงสุด  144  งวด  (12 ปี)
รวมระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้แล้วอายุไม่เกิน 70 ปี (บำนาญ)
รวมระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้แล้วอายุไม่เกิน 60 ปี (กองทุนฯ)
เงินคงเหลือ : เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของเงินเดือน หรือไม่ต่ำกว่า  5,000.- บาท


เงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
- เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- จำนวนเงินกู้  90 % ของทุนเรือนหุ้น
- ส่งชำระ  12  ปี  ( 144  งวด)
- เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า  40 % หรือ 5,000 บาท


เงินกู้สามัญโดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน
จำนวนเงินให้กู้     ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าสมุดเงินฝาก
หลักประกันเงินกู้   สมุดเงินฝากของสหกรณ์


การประกันสำหรับเงินกู้
บุคคลค้ำประกัน
       - เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
       - อายุไม่เกิน 60 ปี  หรือไม่เกินระยะเวลาการชำระหนี้ของผู้กู้ครบ 72 ปี บริบูรณ์
       - เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท
       - การค้ำประกัน
          - บุคคลค้ำประกัน ได้ไม่เกิน 3 คน รวมกันทั้งหมดไม่เกิน  3,000,000.00 บาท  ดังนี้
          - เป็นสมาชิก   6 เดือน  ไม่ถึง 10 ปี  ค้ำประกันได้ไม่เกิน  30 เท่า ของเงินเดือน
          - เป็นสมาชิก  10 ปี ขึ้นไป              ค้ำประกันได้ไม่เกิน  50 เท่า ของเงินเดือน      


ใช้ตำแหน่งค้ำประกัน
- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอกู้
1.  สำเนาเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุดท้าย) ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  พร้อมคำขอกู้
2.  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า – หลัง)  ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนา
3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนา
4.  กรณีผู้กู้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องให้ผู้รับประโยชน์ ทำหนังสือยินยอมค้ำประกัน (ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)


เงินกู้พิเศษ
  - เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน
  - ตามราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ไม่เกิน 9,200,000 บาท (รวมเงินกู้ทุกสัญญาแล้ว ไม่เกิน 9,200,000)
  - เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 40 % หรือ 5,000.- บาท
  - ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 30 ปี
  - ระยะเวลาการส่งชำระอายุไม่เกิน 70 ปี
  - สมาชิกที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี

วัตถุประสงค์
1. ประเภทเคหะสงเคราะห์
- ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้าง
- ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารชุด
- ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
- ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนหรือคู่สมรสปลูกอยู่แล้ว
- ซื้ออาคารที่ปลูกสร้างในที่ดินของตนหรือคู่สมรส
- ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของตนหรือคู่สมรส                                                                               
- ไถ่ถอน จำนองที่ดิน  ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดของตนหรือคู่สมรส  จากสถาบันการเงินหรือธนาคารออมสินหรือบุคคลอื่น

2. ประเภทซื้อรถยนต์ หรือซ่อมรถยนต์
3. การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยที่ดิน และหรืออาคารเพื่อประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ได้แก่แผนการลงทุนในการประกอบอาชีพ ตามที่คณะกรรมการ

หลักทรัพย์ค้ำประกัน
1. ที่ดินหรือที่ดินและอาคาร
2. อาคารชุด
3. สมุดเงินฝากของสหกรณ์
4. ทุนเรือนหุ้น ( 90% ของทุนเรือนหุ้น)

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267