ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรื่อนหุ้นรายเดือน
ทุนเรือนหุ้น คือ เงินที่สมาชิกออมโดยส่งหักเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ

หุ้นพิเศษ
สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้เป็นครั้งคราว นอกเหนือจากการส่งหักหุ้นรายเดือน โดยไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง ซึ่งได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล เมื่อที่ปรุชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติ

สมาชิกที่ซื้อหุ้นพิเศษก่อนวันที่ 7 ของเดือน จะคำนวณเงินปันผลให้เต็มเดือน แต่ถ้าซื้อหุ้นพิเศษ หลังวันที่ 7 ของเดือน จะไม่คำนวณเงินปันผลในเดือนนั้น

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267