เงินฝาก

1. เงินฝากออมทรัพย์
หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
- รับฝากเงินออมทรัพย์สหกรณ์ เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ ฝาก-ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- วงเงินฝาก ถอนขั้นต่ำ 100 บาท
- ดอกเบี้ยคำนวนให้เป็นรายวันของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน เศษของบาท ไม่คำนวนดอกเบี้ยให้
- การลงรับดอกเบี้ยจะคำนวนดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 เม.ย. 31 ธ.ค. ของทุกปี เว้นแต่วันลงรับดอกเบี้ยเป็นวันหยุดทำการจะคำนวนดอกเบี้ยถึงวันก่อนวันลงรับดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป
2.2. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน
2.3. การลงรับดอกเบี้ย 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30  เม.ย. 31 ส.ค. และ                    31 ธ.ค. และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พ.ค.  1 ก.ย. ของทุกปี  และ 1 ม.ค. ของปีถัดไป     เว้นแต่วันลงรับดอกเบี้ยเป็นวันหยุดทำการ จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยและลงรับดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
2.4. ผู้ฝากต้องคงเงินฝากไว้ในบัญชีจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการลงรับดอกเบี้ย  โดยสามารถถอนเงินต้นบางส่วนได้ในระหว่างวันที่ 1-7  ของเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน และเดือนมกราคม ของทุกปี  และสามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้หลังจากลงรับดอกเบี้ย โดยเงินต้นที่คงเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 100,000.- บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
2.5. การถอนเงินฝากนอกเหนือจากที่กล่าว (ข้อ 4) ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหลังวันที่ 7 ของเดือนที่ลงรับดอกเบี้ยจนถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยคราวต่อไป สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ถอนและเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

3. การฝากเงินออมทรัพย์โดยวิธีหักเงินเดือนพนักงานและเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 แบบรายเดือน(slide 6)
การฝากเงินออมทรัพย์โดยวิธีหักเงินเดือนพนักงาน
และเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 แบบรายเดือน
3.1. ฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100.- บาท
3.2. สหกรณ์จะฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกตามจำนวนเงินที่แจ้งความจำนง (โดยนำเข้าบัญชีออมทรัพย์เท่ากันทุกเดือน)
3.3. สหกรณ์จะเปิดบัญชีใหม่ให้ผู้ฝากที่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์ โดยผู้ฝากจะได้รับสมุดเงินฝากไว้เป็นหลักฐาน หลังจากที่สหกรณ์ได้รับการหักเงินเดือนพนักงานหรือเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 ในเดือนแรกแล้ว
3.4. ผู้ฝากจะต้องลงลายมือชื่อในใบแจ้งความจำนงและบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
3.5. การหักเงินเพื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนและนำฝากเงินฝากออมทรัพย์ กรณีหากสหกรณ์ ไม่สามารถหักดังกล่าวได้ครบถ้วนสหกรณ์จะดำเนินการหักค่าหุ้นรายเดือนเป็น ลำดับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต่อไป

 

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชี (สำหรับสมาชิกที่ไม่สะดวกเข้ามาทำธุรกรรมที่สหกรณ์)

1. โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ

2. โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ  เลขที่ 050011283574

3. ส่งแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี พร้อมสำเนาการโอนเงิน และที่อยู่จัดส่งสมุดบัญชี มาที่อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267