เงินฝาก

1. เงินฝากออมทรัพย์
หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
- รับฝากเงินออมทรัพย์สหกรณ์ เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ ฝาก-ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ
- วงเงินฝาก ถอนขั้นต่ำ 100 บาท
- ดอกเบี้ยคำนวนให้เป็นรายวันของยอดเงินฝากคงเหลือในแต่ละวัน เศษของบาท ไม่คำนวนดอกเบี้ยให้
- การลงรับดอกเบี้ยจะคำนวนดอกเบี้ยถึงวันที่ 30 เม.ย. 31 ธ.ค. ของทุกปี เว้นแต่วันลงรับดอกเบี้ยเป็นวันหยุดทำการจะคำนวนดอกเบี้ยถึงวันก่อนวันลงรับดอกเบี้ย
- ดอกเบี้ยที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
หลักเกณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.1. เปิดบัญชีตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป
2.2. คำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน
2.3. การลงรับดอกเบี้ย 3 ครั้งต่อปี โดยคำนวณถึงวันที่ 30  เม.ย. 31 ส.ค. และ                    31 ธ.ค. และลงรับดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 พ.ค.  1 ก.ย. ของทุกปี  และ 1 ม.ค. ของปีถัดไป     เว้นแต่วันลงรับดอกเบี้ยเป็นวันหยุดทำการ จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยและลงรับดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
2.4. ผู้ฝากต้องคงเงินฝากไว้ในบัญชีจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาการลงรับดอกเบี้ย  โดยสามารถถอนเงินต้นบางส่วนได้ในระหว่างวันที่ 1-7  ของเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน และเดือนมกราคม ของทุกปี  และสามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากได้หลังจากลงรับดอกเบี้ย โดยเงินต้นที่คงเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 100,000.- บาท จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
2.5. การถอนเงินฝากนอกเหนือจากที่กล่าว (ข้อ 4) ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหลังวันที่ 7 ของเดือนที่ลงรับดอกเบี้ยจนถึงก่อนวันลงรับดอกเบี้ยคราวต่อไป สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินที่ถอนและเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

3. การฝากเงินออมทรัพย์โดยวิธีหักเงินเดือนพนักงานและเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 แบบรายเดือน(slide 6)
การฝากเงินออมทรัพย์โดยวิธีหักเงินเดือนพนักงาน
และเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 แบบรายเดือน
3.1. ฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100.- บาท
3.2. สหกรณ์จะฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกตามจำนวนเงินที่แจ้งความจำนง (โดยนำเข้าบัญชีออมทรัพย์เท่ากันทุกเดือน)
3.3. สหกรณ์จะเปิดบัญชีใหม่ให้ผู้ฝากที่ยังไม่เคยมีบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์ โดยผู้ฝากจะได้รับสมุดเงินฝากไว้เป็นหลักฐาน หลังจากที่สหกรณ์ได้รับการหักเงินเดือนพนักงานหรือเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 3 ในเดือนแรกแล้ว
3.4. ผู้ฝากจะต้องลงลายมือชื่อในใบแจ้งความจำนงและบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
3.5. การหักเงินเพื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนและนำฝากเงินฝากออมทรัพย์ กรณีหากสหกรณ์ ไม่สามารถหักดังกล่าวได้ครบถ้วนสหกรณ์จะดำเนินการหักค่าหุ้นรายเดือนเป็น ลำดับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต่อไป

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267