แบบฟอร์มสหกรณ์ฯ

(กด F5 เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน)
 
 
สมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
คำขอและหนังสือกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คำขอกู้เงินสามัญ
คำขอกู้เงินพิเศษ
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ

แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

แบบคำขอเปลี่ยนแปลง รายการชำระเงินกู้ 
แบบขอซื้อหุ้นเพิ่ม (พิเศษ) 
แบบฟอร์ม ขอแก้ไขข้อมูล
คำของดส่งค่าหุ้นกรณี ครบงวดตามข้อบังคับ
คำขอเปลี่ยนแปลง การส่งค่าหุ้นรายเดือน
ใบแจ้งความจำนง การหักเงินเพื่อฝากออมทรัพย์แบบรายเดือน
แบบคำขอเปิดบัญชี
แบบฟอร์มใบฝาก - ถอน
แบบฟอร์มตั้งผู้รับโอนประโยชน์
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
แบบฟอร์ม หนังสือค้ำประกันเงินกู้
แบบฟอร์ม เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  • หน้าที่ 1-2
แบบฟอร์ม ขอรับสวัสดิการ

แบบฟอร์ม คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับเงินสด

 แบบฟอร์ม คำร้องขอเวนคืนกรมธรรม์ประกัน(ผู้ค้ำ) 

แบบฟอร์ม ขอรับมรดก

แบบฟอร์ม มอบอำนาจ
แบบฟอร์ม ขอผ่อนผันการชำระหนี้
แบบฟอร์มเกษียณอายุงาน / Early Retirement
แบบฟอร์ม ลาออก

แบบฟอร์ม  ขอรับเงินปันผล

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267