พิมพ์

สอบถามข้อมูลสมาชิก

เขียนโดย GSB-Coop on . Posted in ข้อมูลประกอบเว็บไซต์

ขณะนี้ทางสหกรณ์ ได้เปลี่ยนระบบดูข้อมูลสมาชิกเป็นระบบใหม่

ท่านสมาชิกต้องทำการลงทะเบียนใหม่ 

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบดูข้อมูล

พิมพ์

สมาชิกควรรู้

เขียนโดย GSB-Coop on . Posted in ข้อมูลประกอบเว็บไซต์

ผู้มีสิทธิ์รับมอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิตตามลำดับ

—1. ผู้รับโอนประโยชน์
—2. ทายาทตามลำดับ ดังนี้
        - คู่สมรส
        - บุตรของผู้ตาย
        - บิดา มารดาของผู้ตาย
        - ผู้จัดการศพ
 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินอัตราพิเศษ

—สหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารออมสินในการคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์    ในอัตราพิเศษ 
ซึ่งธนาคารออมสิน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549

โดย…

  - ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินในอัตราพิเศษ  ในอัตราพันละ 0.50 บาทต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 500.- บาท

  - ค่าใช้สายระบบ ONLINE ครั้งละ 20.-บาท  กรณีฝากต่างเขตพื้นที่ ONLINE

 

 

 

 

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน

050011283574

พิมพ์

สวัสดิการ

เขียนโดย GSB-Coop on . Posted in ข้อมูลประกอบเว็บไซต์

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่  1  ปี ขึ้นไป
- ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบวินาศภัย
วินาศภัยได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือสาธารณภัย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออาคารที่พักอาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส หรือทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร ที่พักอาศัยดังกล่าว
 - มีระยะเวลาเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 - ยื่นคำร้องตามแบบ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ประสบวินาศภัย โดยผู้บังคับบัญชารับรองยกเว้นสมาชิกที่เป็นพนักงานบำนาญ หรือสมาชิกที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 - จ่ายเงินช่วยเหลือ รายละไม่เกิน 5,000  บาท  ขึ้นอยู่กับความเสียหาย   


กองทุนสวัสดิการสมาชิก  
กรณีที่สมาชิกเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
ครบ 25 ปี  30 ปี  35 ปี  และ 40 ปี
สหกรณ์จ่ายเงินให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี คนละ 5,000 บาท และจ่ายเพิ่มให้อีกคนละ 5,000 บาท เมื่อเป็นสมาชิกครบ 30 ปี ครั้งหนึ่ง 35 ปี ครั้งหนึ่งและ 40 ปี อีกครั้งหนึ่ง


กรณีเสียชีวิต
กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ


กรณีสมาชิกทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรด้วยอุบัติเหตุ


กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะแขนหรือขาหรือสูญเสียการมองเห็นหรือสูญเสียการรับฟังเสียง      

พิมพ์

ประกาศอัตราดอกเบี้ย

เขียนโดย GSB-Coop on . Posted in ข้อมูลประกอบเว็บไซต์

ดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00
ตั้งแต่วันที่ 29/01/61 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
ตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 3.25
   
ตั้งแต่วันที่ 1/04/61 เป็นต้นไป
ดอกเบียเงินกู้ อัตราร้อยละ

ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

5.25

5.15

ตั้งแต่วันที่ 30/04/60 เป็นต้นไป  
ดอกเบี้ยเงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน 4.00
ตั้งแต่วันที่ 31/10/59 เป็นต้นไป  
ดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัด +0.25
ตั้งแต่วันที่ 15/08/59 เป็นต้นไป

เนื้อหาอื่นๆ...

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267