พิมพ์

ประกาศอัตราดอกเบี้ย

เขียนโดย GSB-Coop on . Posted in ข้อมูลประกอบเว็บไซต์

ดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00
ตั้งแต่วันที่ 29/01/61 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
ตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 3.25
   
ตั้งแต่วันที่ 1/04/61 เป็นต้นไป
ดอกเบียเงินกู้ อัตราร้อยละ

ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ

5.25

5.15

ตั้งแต่วันที่ 30/04/60 เป็นต้นไป  
ดอกเบี้ยเงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน 4.00
ตั้งแต่วันที่ 31/10/59 เป็นต้นไป  
ดอกเบี้ยเงินกู้ กรณีผิดนัด +0.25
ตั้งแต่วันที่ 15/08/59 เป็นต้นไป

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267