เกี่ยวกับสหกรณ์

 องค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกันจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันโดยการลงทุนร่วมกันหรือเรียกว่า “หุ้น” และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์มีการจัดการร่วมกันภายในสหกรณ์โดยการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของสมาชิกด้วยกันเองและสมาชิกกับบุคคลภายนอกในราคาที่เป็นธรรมอีกทั้งสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้น ที่ถืออยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยและความเสมอภาค ทั้งนี้จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมายของสหกรณ์ด้วย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้าเป็นต้น

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ด้วยการร่วมกันดำเนินธุรกิจ

 

คุณค่าของสหกรณ์

 คุณค่าของสหกรณ์  คือ การช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกัน  ซึ่งสมาชิกสหกรณ์จะต้องมีความเชื่อมั่น ในความสุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

 

อุดมการณ์สหกรณ์

ความเชื่อร่วมกันของสมาชิกว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ข้อ จะนำไปสู่การกินดี  อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม

 

หลักการสหกรณ์

แนวทางในการยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลเป็นรูปธรรม  ด้วยหลักการ ที่สำคัญ 7 ประการ

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

หลักการที่ 5 การศึกษา  ฝึกอบรม และสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน

 

 สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

สหกรณ์เป็นของสมาชิก สหกรณ์มีการควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ โดยการใช้สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ

 

"บริหารงานด้วยความโปร่งใส...คำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ"

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
THRIFT AND CREDIT COOPERATIVE OF GSB EMPLOYEES LTD
470 สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ.205 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

เลขบัญชี สหกรณ์ออมสิน : 050011283574

โทรศัพย์

บริหารหนี้ : 998268
งานวิเคราะห์สินเชื่อ : 02-299-8265-6
งานสนับสนุน/ธุรการ : 050105 / 998267
งานบัญชี/ข้อมูล/เงินฝาก : 050106
แฟกซ์ : 0-2278-0090, 0-2299-8267