หลักเกณฑสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสามัญ หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมทบ ...

++ดูทั้งหมด

เงินฝาก

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 1.ประเภทออมทรัพย์ 1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ...

++ดูทั้งหมด

หุ้น

อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

++ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  2.00
 • ออมทรัพย์พิเศษ 100,000 - 10,000,000 บาท
  2.40
 • ออมทรัพย์พิเศษ 10,000,001 - 30,000,000 บาท
  2.20
 • ออมทรัพย์พิเศษ 30,000,001 บาท ขึ้นไป
  2.05

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  4.70
 • เงินกู้พิเศษ
  4.50
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  3.15
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บุคคลค้ำประกัน)
  4.60
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  4.45
 • เงินกู้สามัญโครงการ ANTI COVID-19
  4.50
 • เงินกู้สามัญโครงการสนับสนุนสมาชิกปฏิบัติงานตามมาตรการ
  4.40
 • เงินกู้สามัญ (เพื่อนช่วยเพื่อน)
  4.25

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่2
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก
นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
กรรมการ
นายวิมล ทุ่งทอง
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
นายชัยโรจน์ จันทรจีน
กรรมการ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
กรรมการ
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
กรรมการ
นายชาญเชพ ชินบานทอง
กรรมการ
นายสมพล บุญประคอง
กรรมการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ