เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ 5 เท่าของเดือน ไม่เกิน 500,000 บาท วงเงินกู้และการส่งชำระ - ผ่อนชำระไม่เกิน ...

หลักเกณฑ์การกู้สามัญตำแหน่งค้ำประกัน

- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี - ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่าค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน ...

เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป วงเงินกู้ เงินกู้ประเภทสามัญ..เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท สิทธิ์การกู้ ...

++ดูทั้งหมด

เงินฝาก

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 1.ประเภทออมทรัพย์ 1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ...

++ดูทั้งหมด

หุ้น

อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

++ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

สหกรณ์ได้จับรางวัลให้แก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมแค่ตอบก็ได้ลุ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ได้ดำเนินการจับรางวัลให้แก่สมาชิกที่ร่วมกิจกรรม "แค่ตอบ ...

วันเสาร์ที่26มกราคม2562ประธานสหกรณ์ออมสินมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิไทรใหญ่เป็นจำนวนเงิน 2ล้านให้กับคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยนายสรศักดิ์ พุทธรักษา อดีตประธานกรรมการ ...

++ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก
นายสุรพล จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายมงคล เปียเมือง
กรรมการ
นายวิมล ทุ่งทอง
กรรมการ
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
กรรมการ
นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่
กรรมการ
นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
กรรมการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายชัยรัตน์ สร้อยแสง
กรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  2.50
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  3.25

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  5.25
 • เงินกู้พิเศษ
  5.15
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  4.00
 • ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้
  7.50