สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ...

วันเสาร์ที่26มกราคม2562ประธานสหกรณ์ออมสินมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิไทรใหญ่เป็นจำนวนเงิน 2ล้านให้กับคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (อธส.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยนายสรศักดิ์ พุทธรักษา อดีตประธานกรรมการ ...

++ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์ (วันที่ 1 ก.ย. 62)
  2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ (ณ วันที่ 1 ก.ย.62)
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  5.15
 • เงินกู้พิเศษ
  5.00
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  4.00
 • ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้
  7.50

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก
นายสุรพล จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายมงคล เปียเมือง
กรรมการ
นายวิมล ทุ่งทอง
กรรมการ
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
กรรมการ
นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่
กรรมการ
นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
กรรมการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายชัยรัตน์ สร้อยแสง
กรรมการ