ขณะนี้ หมดระยะเวลาลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564 แล้ว
และทางสหกรณ์จะประกาศวันคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกต่อไป
สมาชิกสามารถติดตามได้ช่องทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ของสหกรณ์