หลักเกณฑสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสามัญ หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับสมาชิกสมทบ ...

++ดูทั้งหมด

เงินฝาก

หลักเกณฑ์การรับฝากเงิน 1.ประเภทออมทรัพย์ 1.1 เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ...

++ดูทั้งหมด

หุ้น

อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

++ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์
  2.05
 • ออมทรัพย์พิเศษ
  2.60

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการสนับสนุนสมาชิกปฏิบัติงานตามมาตรการ
  4.50
 • เงินกู้สามัญโครงการ ANTI COVID-19
  4.75
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  4.95
 • เงินกู้พิเศษ
  4.75
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(บุคคลค้ำประกัน)
  4.85
 • เงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  4.70
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  3.60
 • ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้
  7.50

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก
นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่
กรรมการ
นายเสกสรร ทวีกสิกรรม
กรรมการ
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายสุรพล จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
นายวิมล ทุ่งทอง
กรรมการ
นายวสันต์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายศิวมนต์ สวรรยาวัฒน์
กรรมการ